Uitgebreid Zoeken

Akathistos Hymnen ter ere van de Theotokos

Auteur: Archimandriet Thomas, Higoumen van het Orthodox Monasterium van de Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden, Pervijze (Redacteur) #: 4348
ISBN: 978-90-79889-26-6
Page quantity: 138
Het bidden van Akathistos hymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze, of naar hun specifieke behoefte of volgens de opdracht van hun geestelijke vader, toe aan hun morgen- of avondgebeden. Voor orthodoxe christenen echter, die het Kerkslavisch of het Byzantijnse Grieks niet machtig zijn, levert het wel enkele moeilijkheden op, daar ze niet altijd goed begrijpen wat er heel precies gezegd of bedoeld wordt. Vandaar is het een grote rijkdom, zowel voor hen, als voor wie kennis wil maken met deze uitzonderlijke vorm van Orthodoxe vroomheid enkele van de meest gekende en gebruikte hymnen in een moderne taal te kunnen bidden en lezen. Volgens de opdracht van Zijne Eminentie Simon, Aartsbisschop van Brussel en Belgie en van Den Haag en Nederland werden alleen hymnen gekozen die stammen van voor de oktoberrevolutie, en dus een grotere bekendheid en eerbiedwaardigheid genieten.

Elke Orthodoxe ziel immers wil de Alheilige Moeder Gods verheerlijken zoveel als in haar macht ligt, want zij is de Beschermvrouwe van de christenen, de immer klaarstaande hulp voor wie tot haar roepen, de muur en schutswal van de mens, die in nood en droefheid is, de burcht tegen de aanvallen van de hartstochten en het beschuttende schild in de strijd tegen de demonen. Wie in zijn eigen hart verharding en verbittering voelt, laat hij dan de hulp zoeken van de Moeder Gods, welke de boze harten week maakt.

Wie zijn geestelijke vermogens wil versterken, zichzelf en anderen beter wil begrijpen, of een moeilijke studie doen, of zich wil verdiepen in de Heilige Schrift of in de theologie, doet beroep op Haar, die het begrip doet toenemen. Wie bescherming en zekerheid zoekt, laat hij dan het wonderbare visioen van de Heilige Andreas overwegen, die aanschouwen mocht hoe de Moeder Gods haar sluier ter bescherming uitspreidt over het Christuslievende volk. Wie de richting verliest en het spoor bijster raakt, laat hij dan zien naar de Maagd, die de Weg wijst naar haar Zoon, Die de Eeuwige Waarheid is.

Wie in deze eeuw, verziekt door seksisme, zoekt naar zuiverheid zowel naar hart als naar lichaam, neme zijn toevlucht tot de Nooit verwelkende Bloesem van de maagdelijkheid. Dan zal de poort van de Godschouwing zich kunnen openen en zal het water van onze strijd door Christus verandert worden in de wijn der vreugde.

Wie zijn huis wil beschermen tegen vuur en indringers, of tegen het vuur dat brandt in eigen hart, vuur van wellust of haat, zoeke zijn soelaas bij het Het Braambos dat brandt doch niet verteert, het symbool van de Moeder Gods dat aan Mozes werd getoond.

Wie bedroefd is of bedroefden uit zijn familie of vriendenkring kent, laat hij gaan tot Haar, die de Vreugde is van alle bedroefden.

Moge de Alheilige Moeder Gods de noodkreten horen van al wie tot haar roept en ons allen bijstaan om de Weg naar het Koninkrijk te vinden en erop te blijven wandelen tot wij bij Haar zijn om haar Eeuwige Zoon te verheerlijken.

Prijs: € 11.85